Tag Archive: SolidWorks Simulation Professional

Oct
29

การลดต้นทุนง่ายๆ ด้วยซอฟต์แวร์ SolidWorks


การทำงานในส่วนของงานอุตสาหกรรม ในยุคที่ต้องแข่งขันกันด้วย เวลา คุณภาพ และราคา ของสินค้าในปัจจุบัน ซึ่งอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น ก็มีหลาย ๆ อุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อจะได้มาซึ่งผลประกอบการและผลกำไรที่ดีมาสู่ธุรกิจของตน และแน่นอนครับว่า ผลประกอบการและกำไรที่ดี ย่อมมาจากคนในองค์กรและสิ่งอื่น ๆ ควบคู่กันไป และสิ่งที่ลืมไม่ได้นอกเหนือจากสิ่งอื่นก็คือเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ดี ที่จะสามารถนำองค์กรก้าวไปสู่ชัยชนะในธุรกิจได้มั่นคงเช่นเดียวกัน

ในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่จะนำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นชิ้นงานที่มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ล้วนแต่ต้องการความแข็งแรง คงทน และยังสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย แล้วยังต้องคำนึงถึงปัจจัยในการผลิตด้วยว่า ต้นทุนของการผลิตไม่ควรสูงจนเกินไป ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องใช้ทั้งประสบการณ์ในการออกแบบของวิศกรล้วน ๆ และประสบการณ์ในการออกแบบย่อมเกิดจากการทำงานมานานของตัววิศกรเองด้วยเช่นเดียวกัน ที่ต้องผ่านการ คิด วิเคราะห์ คำนวณ เพื่อให้การออกแบบนั้นออกมาดีที่สุด ซึ่งคงต้องใช้ระยะเวลานานในการออกแบบชิ้นงานในแต่ละตัว

บทความนี้ผมก็ขอเสนอเครื่องมือที่จะมาช่วยตัดสินใจในการออกแบบชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานที่ออกแบบมานั้น ออกมาดีที่สุด เร็วที่สุด และลดต้นทุนมากที่สุด โดยใช้เครื่องมือที่ซอฟแวร์ SolidWorks มีให้

เรียกว่า SolidWorks Simulation Professional
Read the rest of this entry »