Tag Archive: layer translator

Sep
14

เปลี่ยนสไตล์ Layer ง่ายๆแค่ปลายนิ้วด้วย Layer Translator ใน Autocad

Layer Translator-autocad

        ถ้าในระหว่างการเขียนแบบ ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขชื่อของ Layer , สีของ Layer หรือลักษณะของเส้นต่างๆ ฯลฯ โดยปกติแล้ว ผู้ใช้งานอาจจะเข้าไปแก้ไขในส่วนของการตั้งค่าต่างๆในโปรแกรม Autocad แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนหรือแล้วแต่ของรูปแบบของงานที่ต้องการแก้ไข ยกตัวอย่าง เช่น เข้าไปปรับค่าใน Layer properties manager หรืออาจจะใช้คำสั่ง Match Property แล้วถ้าเกิดกรณีที่ต้องการแก้ไขไฟล์งานทั้งหมดประมาณ 100 ไฟล์โดยมีเงื่อนไขเดียวกันทั้งหมด คุณจะทำอย่างไร?
Read the rest of this entry »