Tag Archive: 360

May
08

จะติดตั้ง AutoCAD 2014 แต่ไม่ต้องการ Autodesk 360 จะทำอย่างไร

autodesk 360

        หากผู้อ่านกำลังจะติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2014 โดยไม่ต้องการโปรแกรม Autodesk 360 โปรดอ่านบทความนี้ก่อนเนื่องจากในการติดตั้งถึงแม้ว่าจะไม่เลือกติดตั้ง Autodesk 360 แล้วก็ตาม โปรแกรมก็จะทำการติดตั้งให้อยู่ดี และจากรายงานการถอนการติดตั้งของ Autodesk 360 จะเกิดปัญหาจากคุณสมบัติบางส่วนของ AutoCAD 2013
Read the rest of this entry »