Tag Archive: คอมพิวเตอร์

Nov
22

คุณเองก็เป็นเจ้าของ CAD บน Cloud ได้ ตอนที่ 3

cad cloud computing

การใช้งาน CAD บนกลุ่มเมฆ
ถ้าคุณได้อ่านบทความนี้ในสองตอนที่ผ่านมา ย่อมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการนำกลุ่มเมฆไปใช้งานบนระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ เช่น WAN ว่าจะทำงานช้าและผู้ใช้งานมีปัญหาในการใช้งานหรือไม่? อย่างไร? ซึ่งปัญหาเหล่านี้ในบางกรณีสามารถแก้ไขได้ครับ
Read the rest of this entry »